Traité du désespoir / Kierkegaard, Soren (1813-1855)