Eglises peintes au XVIe, vallée du Louron / Abadie, Serge