Otis, mon ami serpent / Shearring, Maisie Paradise