Intégrale Clark Ashton Smith / Smith, Clark Ashton (1893-1961)