Basilisk / Yamada, Fûtarô (1922-2001)

Trad. du japonais