Le temps vieillit vite / Tabucchi, Antonio (1943-2012)