Vinland saga / Yukimura, Makoto (1976-....)

Trad. du japonais