Irak / Bashir, Munir (1930-1997)

Paris : prod. Radio-France, P 1998