Une vague inquiétude Hyottoko Giwaku Torokko / Akutagawa, Ryunosuke (1892-1927)