The Law of psychic phenomena... / Hudson, Thomson Jay (1834-1903)