Souvenirs de Kenji Mizoguchi / Yoda, Yoshikata (1909-1991)

Filmogr., 32 p.