Miscellaneous Works of Tobias Smollett / Smollett, Tobias (1721-1771)