Mirliton ou Jolie, mon amie / Artus, Louis (1870-1960)