Monsieur Cholem Aleichem / Bulawko, Henry (1918-2011)