Souvenirs de la mer assoupie / Komatsu, Shin'ya (1982-....)