Our Family Affairs / Benson, Edward Frederic (1867-1940)