Neuf parfaits étrangers / Moriarty, Liane (1966-...)